Propan – w kilku słowach

Propan jest nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w etanolu i eterze dietylowym. Występuje w niewielkich ilościach w gazie ziemnym oraz w większych ilościach w ropie naftowej. Z ropy naftowej wydziela się go w czasie destylacji w formie mieszaniny z butanem, którą stosuje się jako paliwo, znane jako LPG służące do napełniania butli do kuchenek oraz napędzania pojazdów.

Propan jak wszystkie alkany jest mało reaktywny. W podwyższonych temperaturach ulega reakcji spalania i reaguje z gazowym chlorowodorem i chlorem, w wyniku czego powstają chloroalkany. Jest surowcem w wielu syntezach organicznych.

Dane podstawowe:

 • Wzór chemiczny – C3H8
 • Numer ONZ – 1978
 • Numer EWG – 601003005

Dane fizykochemiczne:

 • Stan skupienia – gaz
 • Gęstość w temperaturze 25°C wynosi – 0.4927 g/cm³
 • Lepkość w temperaturze 25°C wynosi – 0.101 cP
 • Napięcie powierzchniowe w temperaturze 25°C wynosi – 7.200 dyn/cm
 • Przewodnictwo cieplne w temperaturze 25°C wynosi – *** mW/mC
 • Prężność pary nasyconej w funkcji temperatury:
  • lg(p) = A – B / (C+t) p[mmHg] t[C]
  • A: 6.80338
  • B: 803.997
  • C: 247.040
 • Współczynnik załamania światła w temperaturze 20°C – 1.28143
 • Moment dipolowy 0.08 Debaye
 • Temperatura topnienia -187.70°C
 • Temperatura wrzenia -42.07°C
 • Ciepło parowania w temperaturze 25°C wynosi – 80.32 cal/g
 • Ciepło właściwe w temperaturze 25°C wynosi – 0.6425 cal/g * C
 • Ciepło topnienia 19.10 cal/g
 • Ciepło spalania -12032.9 cal/g
 • Parametry krytyczne:
  • temperatura – 96.7°C
  • ciśnienie – 41.9 atm
  • objętość – 201.8 cm³/mol

Dane pożarowo wybuchowe

 • Granice wybuchowości
  • dolna – 2.1 % objętości
  • górna – 9.5 % objętości
 • Klasa wybuchowości – IIA
 • Temperatury:
  • zapłonu : -104°C
  • samozapłonu : 455°C
 • Klasa niebezpieczeństwa pożarowego – 1
 • Klasa temperaturowa – 1

Opis oddziaływania na człowieka

Propan wykazuje działanie narkotyczne. Przy ostrych zatruciach występują bóle głowy, nudności i wymioty, bóle w jamie brzusznej, zwężenie źrenic, ogólne osłabienie, zwolnienie tętna, upośledzenie słuchu.
W ciężkich przypadkach może wystąpić zapalenie płuc oraz utrata przytomności. Kontakt z ciekłym propanem powoduje odmrożenia skóry.

Dane toksyczne

 • Brak danych

Dane dodatkowe

 • propan jest gazem palnym, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem;
 • stężenie stechiometryczne to 4.03 % objętości;
 • opary gromadzą sie w dolnych partiach pomieszczeń i w zagłębieniach terenu;
 • gęstość parowania względem powietrza: 1.56