Opłaty za koncesje

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja (Dz.U. Nr 60, poz. 387 i z 1999 r. Nr 92, poz.1049) – w terminie do dnia 31 marca 2006 r. należy wnieść roczne opłaty koncesyjne za 2006 r.

Urząd zwraca uwagę Państwa na konieczność bezwzględnego dotrzymania tego terminu, ponadto przypomina, że:

1) opłatę należną za 2006 r. oblicza się na podstawie przychodów ze sprzedaży tego rodzaju koncesjonowanej działalności, którego dotyczy opłata, uzyskanych za rok 2005,

2) coroczne opłaty wnoszone są od każdej uzyskanej koncesji,

3) do obliczenia opłat stosuje się – zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia – następujące współczynniki:

Wytwarzanie ciepła (WCC)0,0006
Przesyłanie i dystrybucja ciepła (PCC)0,0006
Obrót ciepłem (OCC)0,0006
Wytwarzanie energii elektrycznej (WEE)0,0006
Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej (PEE)0,0006
Obrót energią elektryczną (OEE)0,0006
Wytwarzanie paliw ciekłych (WPC)0,0004
Magazynowanie paliw ciekłych (MPC)0,0004
Przesyłanie i dystrybucja paliw ciekłych (PPC)0,0004
Obrót paliwami ciekłymi (OPC)0,0004
Wytwarzanie paliw gazowych (WPC)0,0006
Przesyłanie i dystrybucja paliw gazowych (WPG)0,0006
Obrót paliwami gazowymi (OPG)0,0006
Obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ)0,0006

4) przedsiębiorstwo, któremu udzielono koncesji na wniosek, a które w roku poprzedzającym udzielenie koncesji uzyskało przychody ze sprzedaży w zakresie działalności objętej tą koncesją, wnosi pierwszą opłatę w terminie 30 dni od dnia otrzymania koncesji,

5) opłata za jedną koncesję nie może być niższa niż 200 zł,

6) opłatę w minimalnej wysokości, tj. 200 zł, wnosi także przedsiębiorstwo, które otrzymało koncesję w latach poprzedzających wniesienie opłaty, a nie uzyskało przychodów ze sprzedaży w zakresie działalności objętej koncesją w roku poprzedzającym jej wniesienie,

7) kwotę przychodów ze sprzedaży należy zaokrąglać do pełnych złotych, zaś kwotę opłaty i kwotę odsetek za zwłokę do pełnych dziesiątek groszy,

8) opłaty koncesyjne należy wnosić na rachunek URE w
NBP O/O Warszawa Nr 58101010100028732231000000

9) przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane do dokumentowania prawidłowości obliczenia opłaty, tzn. do równoczesnego z jej wniesieniem przesłania do Biura Obsługi Urzędu Regulacji Energetyki wypełnionych formularzy, dotyczących sposobu wyliczenia wniesionej na rachunek URE kwoty,

10) należy przestrzegać przepisów art. 44 ustawy – Prawo energetyczne,

11) formularz należy sporządzić odrębnie dla każdego rodzaju koncesjonowanej działalności,

12) nie spełnienie powyższych obowiązków – zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo energetyczne – stanowi podstawę do ukarania przedsiębiorstwa energetycznego karą pieniężną, którą wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,

13) w przypadku nieterminowego uregulowania opłat należy niezwłocznie naliczyć i wnieść na ww. rachunek URE należne odsetki za zwłokę (liczone tak jak odsetki od zaległości podatkowych),

14) przedsiębiorstwo zobowiązane jest niezwłocznie poinformować Urząd Regulacji Energetyki o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonej działalności (upadłość, likwidacja, zaprzestanie działalności) oraz o zmianie adresu lub nazwy przedsiębiorstwa,

15) dla zapewnienia kontaktu Urzędu z przedsiębiorstwem energetycznym, osoba sporządzająca formularz powinna wpisać swoje imię i nazwisko wraz z aktualnym numerem telefonu.

Informacje, dotyczące wypełniania formularzy oraz sposobu obliczania opłat za koncesje można uzyskać telefonicznie pod nr (022) 66-16-173.

Przedruk za zgodą Redakcji Serwisu URE.gov.pl