Krok po kroku dla stacji LPG

Krok 1

Sprawdzić, czy w Urzędzie Miasta lub Gminy jest dla danej działki obowiązujący plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jest taki plan – pobrać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli go nie ma, to należy złożyć wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji. Z doświadczenia sugeruję, że już na etapie składania wniosków należy spotkać się z właściwym projektantem, który pomoże w przygotowaniu wniosku, sporządzi koncepcję projektu zagospodarowania terenu. Sprawdzić, czy stacja „mieści się” na planowanej działce. Projektant określi, po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy zakres mapy do celów projektowych dla stacji LPG.

Krok 2

Dla stacji LPG nie należy uzyskiwać decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia, gdyż stacje LPG nie są zaliczane do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko i dla których może być wymagane sporządzenie raportu, tak jak ma to miejsce w przypadku stacji paliw płynnych.

Krok 3

Z kompletem dokumentów, tj. decyzji o warunkach zabudowy lub wypisem i wyrysem z miejscowego planu, jak i mapą do celów projektowych można udać się do projektanta, który wykona projekt – branży architektoniczno-konstrukcyjnej, sanitarnej, gazowej, elektryczne, drogowej – w zależności od potrzeb.

Krok 4

Po wykonaniu projektu, trzeba złożyć 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z wnioskiem do właściwego starostwa powiatowe lub urzędu Miejskiej na prawach powiatu o wydanie pozwolenia na budowę.

Krok 5

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, po jego uprawomocnieniu należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za budowę stacji (określa to decyzja pozwolenie na budowę), tj. kierownika budowy, inspektora nadzoru, itp. i pobrać dziennik budowy w wydziale Architektury urzędu, który wydawał pozwolenie na budowę oraz zarejestrować go w Nadzorze budowlanym, informując równocześnie o rozpoczęciu budowy.

Krok 6

Po zakończeniu budowy Inwestor, otrzymuje od kierownika dziennik budowy z odpowiednimi dokumentami i zawiadamia odpowiednie instytucje o zakończeniu budowy. Po odbytych „odbiorach” inwestor występuje do Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji na użytkowanie.

UWAGA!

Wygodnym dla potencjalnego właściciela stacji jest zlecenie w/w opracowań firmie, która kompleksowo poprowadzi projekt od przygotowania wniosku, poprzez wykonanie projektu budowlanego wszystkich branż wraz z uzgodnieniami, aż po uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym, polecam usługi naszej Pracowni.
inż. Katarzyna Wojciechowska

Zobacz także: krok po kroku dla stacji paliw płynnych