Gaz – bezpieczny, czy niebezpieczny?

Z gazem zdrowo i wygodnie.

Zalety paliwa gazowego powodują, że od wielu lat trwa w świecie dynamiczny rozwój gazownictwa. Postępująca degradacja środowiska ( zanieczyszczenie wód, gleby, atmosfery, zmiany klimatyczne ) sprawia, że przy wyborze paliwa obok argumentów ekonomicznych ogromne znaczenie mają względy ekologiczne. Wśród trzech używanych powszechnie paliw pierwotnych ( kopalnianych ) – węgla, oleju opałowego i gazu ziemnego właśnie gaz ziemny jest źródłem energii najbardziej przyjaznym dla środowiska, w którym żyjemy. W skład gazu ziemnego wchodzą prawie wyłącznie metan i obojętny azot, a nie występuje w nim siarka oraz metale ciężkie np. kobalt, ołów, rtęć. Dzięki temu w procesie spalania nie tworzą się pyły, dwutlenek siarki i nie powstają stałe odpady spalania , jak popiół, żużel czy sadze. W porównaniu z węglem i olejem opałowym spalany gaz ziemny emituje kilkakrotnie mniej tlenków azotu, jak również tlenku węgla oraz dwutlenku węgla powodującego groźny dla klimatu Ziemi tzw. „efekt cieplarniany”. Dla samych użytkowników gazu ziemnego dużym plusem jest wygoda, związana z jego stosowaniem. Automatyczne kotły ogrzewają dom, wodę użytkową, a wszystko to przebiega właściwie bez udziału użytkownika, dzięki wysokiej automatyzacji procesu spalania. Wystarczy nastawić pożądaną temperaturę. Nie trzeba martwić się o zakup węgla, koksu czy dostawę oleju opałowego. Nie trzeba dźwigać ciężkich wiader ani brudzić rąk przy usuwaniu sadzy czy żużla. Gaz ziemny dostarczany jest bez przerwy przez cały rok, „podawany na tacy” bezpośrednio do domu odbiorcy. Możecie go Państwo wykorzystywać do ogrzewania mieszkań, przygotowywania posiłków i podgrzewania wody.

Z gazem bezpiecznie!

Gaz wcale nie musi być niebezpieczny. Jedynie nasze zaniedbania mogą spowodować, że to ekologiczne i wygodne w stosowaniu paliwo obróci się przeciwko nam. Warto więc zapamiętać sześć „przykazań”, których stosowanie w codziennej eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych pozwoli żyć w przyjaźni z gazem ziemnym:

 1. ZGODA ZAKŁADU GAZOWNICZEGO NA POBÓR GAZU I PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ GAZOWYCH
  Pobór gazu ziemnego może odbywać się jedynie zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gazowniczym. Samowolne podłączenie urządzeń gazowych może prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia w sieci gazowej i stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. Nielegalny pobór gazu jest zabroniony Prawem Energetycznym i podlega egzekucji karnej.
 2. FACHOWY MONTAŻ ODBIORNIKÓW GAZU
  Nieumiejętne, niezgodne z przepisami instalowanie urządzeń gazowych (piece c.o., podgrzewacze wody, kuchenki) może prowadzić do powstania nieszczelności, utleniania się gazu i zagrożenia wybuchem. Montażem odbiorników gazu mogą zajmować się tylko firmy koncesjonowane, osiadające uprawnienia budowlane i energetyczne.
 3. SPRAWNA WENTYLACJA – WYWIEW I NAWIEW
  Gaz ziemny nie jest trujący – trujące są spaliny, które przy braku właściwej wentylacji gromadzą się w pomieszczeniu, gdzie spalany jest gaz. Niezbędne dla bezpieczeństwa użytkownika gazu odprowadzenie spalin i dopływ świeżego powietrza zabezpieczają kanały nawiewno-wywiewne oraz rury spalinowe. Dlatego niedopuszczalne jest np. zaklejanie bądź likwidowanie kratek wentylacyjnych w ścianie lub kratek (otworów) nawiewnych w drzwiach łazienki.
 4. SYSTEMATYCZNA KONSERWACJA ORAZ USUWANIE USTEREK URZĄDZEŃ GAZOWYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH INSTALATORÓW
  Zaniedbane, niesprawne urządzenia gazowe lub dokonywanie napraw „domowymi sposobami” mogą stanowić zagrożenie zatruciem lub wybuchem.
 5. SPRZĘT GAZOWY ODPOWIEDNI DO RODZAJU GAZU
  Przy zakupie odbiorników gazu (np. kuchenki) należy sprawdzić, czy są one fabrycznie przystosowane do posiadanego w domu rodzaju gazu (GZ-35 – zaazotowany lub GZ-50 – wysokometanowy).
 6. DBAŁOŚĆ O SYSTEMATYCZNE PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ I INSTALACJI GAZOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH
  Dokonywanie takich przeglądów (należą one do obowiązków administratorów lub właścicieli domów) co najmniej raz w roku pozwoli wykryć ewentualne nieprawidłowości i w porę zapobiec zagrożeniu.

Jak zostać użytkownikiem gazu?

Jeśli zdecydowaliście się Państwo na korzystanie z gazu ziemnego – dokonaliście dobrego wyboru ! Teraz pozostaje jedynie realizacja podjętej decyzji, czyli :

 1. Złożenie wniosku o podanie warunków technicznych dostawy gazu. Wnioski przyjmowane są w Zakładach Gazowniczych oraz ich jednostkach terenowych.
 2. Uzyskanie opinii zakładu kominiarskiego.
 3. Zlecenie wykonania projektu technicznego przyłącza i instalacji wewnętrznej.
 4. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla wewnętrznej instalacji gazowej oraz zgłoszenie budowy przyłącza gazowego z projektem budowlanym do odpowiedniego w miejscu inwestycji Starostwa Powiatowego bądź Urzędu Miasta (Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego).
 5. Zlecenie wykonania przyłącza i instalacji wewnętrznej zakładowi, posiadającemu uprawnienia budowlane w zakresie robót gazowniczych.
 6. Zgłoszenie wykonanego przyłącza i instalacji gazowej do odbioru technicznego w Zakładzie Gazowniczym lub w jego jednostce terenowej (zgłasza wykonawca instalacji).
 7. Podpisanie umowy z Zakładem Gazowniczym na dostawę gazu.

Po spełnieniu powyższych czynności zamontowany zostanie u Państwa gazomierz, a do instalacji będzie wprowadzony gaz.

Gdy gaz się ulatnia…

 • Nie włączaj ani nie wyłączaj światła i innych urządzeń elektrycznych
 • Nie zapalaj zapałek, zapalniczki, nie pal papierosa
 • W zagrożonym miejscu nie posługuj się telefonem
 • Otwórz szeroko okna
 • Zamknij kurek gazu w mieszkaniu
 • Wyjdź z mieszkania i natychmiast zawiadom pogotowie gazowe i administrację domu

Numer telefonu pogotowia gazowego: 992