Krok po kroku dla stacji paliw

Krok 1

Sprawdzić , czy w Urzędzie Miasta lub Gminy jest dla danej działki obowiązujący plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego .

Krok 2

Jeśli jest taki plan – pobrać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli go nie ma, to należy złożyć wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy winien być sporządzony na odpowiednim druku pobranym z właściwego urzędu. Do wniosku należy dołączyć mapę do celów opiniodawczych (można ją zakupić w wydziałach geodezji, kartografii w Starostwach Powiatowych) wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przyszłej stacji paliw. Jeśli inwestycja otrzyma decyzje o warunkach zabudowy lub plan przewiduje na „naszym” terenie planowaną inwestycję, należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta lub Gminy o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia dla stacji paliw. Z doświadczenia sugeruję, że już na etapie składania wniosków należy spotkać się z właściwym projektantem, który pomoże w przygotowaniu wniosków, sporządzi koncepcję projektu zagospodarowania terenu. Już na etapie przygotowywania wniosku trzeba wykazać się dużą wiedzą na temat zastosowania odpowiedniej technologii, infrastruktury, niezbędnej dla funkcjonowania stacji paliw oraz wykazać się „zapewnieniami” dostaw odpowiednich mediów, jak i odbioru np. ścieków sanitarnych, deszczowych itp. od gestorów sieci.

Krok 3

Na etapie uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia urząd może wezwać postanowieniem inwestora o dostarczenie raportu oddziaływania na środowisko jak i wykonanie badań geologicznych na terenie przewidzianym pod zabudowę stacji. W postanowieniu urząd zawrze zakres w/w raportu. Inwestor może zlecić wykonanie raportu osobom posiadającym odpowiednią wiedze z zakresu ochrony środowiska. Oczekiwanie na wydanie decyzji środowiskowej może trwać od 3 miesięcy do nawet 1,5 roku.

Krok 4

Po uzyskaniu wyżej wymienionych decyzji inwestor winien udać się do projektanta i zlecić wykonanie projektu na w/w stację.

Krok 5

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, po jego uprawomocnieniu należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za budowę stacji (określa to decyzja pozwolenie na budowę), tj. kierownika budowy, inspektora nadzoru itp. i pobrać dziennik budowy w Wydziale Architektury urzędu, który wydawał pozwolenie na budowę. Następnie zarejestrować go w Nadzorze budowlanym, informując równocześnie o rozpoczęciu budowy.

Krok 6

PO zakończeniu budowy Inwestor, otrzymuje od kierownika dziennik budowy z odpowiednimi dokumentami i zawiadamia odpowiednie instytucje o zakończeniu budowy. Po odbytych „odbiorach” Inwestor występuje do Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji na użytkowanie.

UWAGA!

Wygodnym dla potencjalnego właściciela stacji jest zlecenie w/w opracowań firmie, która kompleksowo poprowadzi projekt od przygotowania wniosku, poprzez wykonanie projektu budowlanego wszystkich branż wraz z uzgodnieniami, aż po uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym, polecam usługi naszej Pracowni.
inż. Katarzyna Wojciechowska

Zobacz także: krok po kroku dla stacji LPG