Dla Inwestorów

Pierwszą i bardzo istotną informacją dla Państwa jest to, iż Pracownia Projektowa SNUG.pl Katarzyna Wojciechowska, załatwia wszelkie formalności związane z wykonaniem projektów. To my w Państwa interesie często walczymy z urzędnikami, to my dopilnowujemy wszelkich uzgodnień i to my pokonujemy wszelkie trudności jakie spotkać mogą Państwa od chwili podjęcia decyzji o inwestycji.

Tak, czy inaczej, warto zapoznać się z:

1. Ustawa Prawo Budowlane – (tekst jednolity) – Dz.U.03.207.2016

Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Poruszone zagadnienia:

 • przepisy ogólne
 • samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
 • postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
 • budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
 • utrzymanie obiektów budowlanych
 • katastrofa budowlana
 • organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 • przepisy karne
 • odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
 • przepisy przejściowe i końcowe

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki – z dnia 21 listopada 2005 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie – Dz.U.05.243.2063

Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Poruszone zagadnienia:

 • przepisy ogólne
 • bazy paliw – warunki ogólne
 • bazy paliw – zagospodarowanie terenu bazy paliw
 • bazy paliw – zasilanie bazy paliw
 • bazy paliw – zabezpieczenie bazy paliw
 • bazy paliw – rurociągi technologiczne
 • bazy paliw – urządzenia gaśnicze i zraszaczowe
 • bazy paliw – urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej
 • bazy gazu płynnego – warunki ogólne
 • bazy gazu płynnego – magazynowanie gazu płynnego w zbiornikach
 • bazy gazu płynnego – magazynowanie gazu płynnego w butlach
 • bazy gazu płynnego – załadunek i wyładunek gazu płynnego
 • stacje paliw – warunki ogólne
 • stacje paliw – usytuowanie stacji paliw
 • stacje paliw – zabudowa stacji paliw
 • stacje paliw – zbiorniki magazynowe, urządzenia i rurociągi
 • stacje paliw – magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego
 • stacje paliw – zasilanie stacji paliw
 • rurociągi dalekosiężne – warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
 • rurociągi dalekosiężne – podziemne układanie rurociągów
 • rurociągi dalekosiężne – naziemne układanie rurociągu
 • rurociągi dalekosiężne – przejścia rurociągów przez przeszkody naturalne i sztuczne
 • rurociągi dalekosiężne – przejścia podziemne rurociągów przez drogi i tory kolejowe
 • rurociągi dalekosiężne – wymagania konstrukcyjne rurociągów
 • rurociągi dalekosiężne – ochrona rurociągów przed korozją
 • rurociągi dalekosiężne – urządzenia elektroenergetyczne, automatyka, telemechanika i łączność
 • przepisy przejściowe i końcowe

3. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska – Dz.U.01.62.627

zmiany:

 • Dz.U.05.113.954
 • Dz.U.05.130.1087
 • Dz.U.05.132.1110
  tekstu ujednoliconego (stan na dzień 7 grudnia 2005) Ministerstwo Ochrony Środowiska jeszcze nie wydało.

Niniejsza Ustawa dostarczy informacji o:

 • dostępie do informacji na temat planowanych inwestycji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko
 • postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (procedury związane z raportami o oddziaływaniu na środowisko)

4. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego – z dnia 14 czerwca 1960 r. – Dz.U.00.98.1071 z późniejszymi zmianami

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – z dnia 16 czerwca 2003 r. – w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1138

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – z dnia 16 czerwca 2003 r. – w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1139

W poszukiwaniu informacji, warto odwiedzić dodatkowo: