Serwis SNUG.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies serwisu SNUG.pl.
Zamknij komunikat
snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg Pracownia Projektowa SNUG.pl inż.Katarzyna Wojciechowska Projekty stacji paliw płynnych - krok po kroku Projekty stacji LPG - krok po kroku Projekty wod-kan-co-gaz - krok po kroku snug projekty paliwa i lpg
snug projekty paliwa i lpg Dla Inwestorów - zanim powstanie projekt Referencje wystawione dla Pracowni Projektowej SNUG.pl Kontakt z Pracownią snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg
snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg
Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania koncesji
Tekst dodano: 2007-06-19 20:25:46 • drukuj
Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

I. Dokumenty wskazujące, że spełnione są warunki formalnoprawne oraz organizacyjne:
 1. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu,
 2. kopia decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) - w przypadku, gdy brak informacji dot. NIP na przekazanych dokumentach,
 3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy (w przypadku spółek prawa handlowego - członków zarządu spółki),
 4. oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji.
 5. oświadczenia określające tytuł prawny przedsiębiorcy do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją (własność, dzierżawa, użyczenie, leasing itp.).
II. Dokumenty określające możliwości techniczne prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi:
 1. dla bazy lub stacji paliw, na której prowadzona jest/ będzie działalność koncesjonowana - kopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie bazy/ stacji paliw. W przypadku, gdy decyzja zezwalająca na użytkowanie bazy/stacji paliw nie była wymagalna – należy dołączyć łącznie: kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz kopię protokółu z ostatniej kontroli przeprowadzonej na stacji paliw w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 2. kopie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalających na eksploatację zbiorników paliw. W przypadku, gdy UDT nie wydał ww. decyzji - kopie protokołów badań szczelności zbiorników oraz kopia zgłoszenia zbiorników do UDT,
 3. opis prowadzonej na bazie/stacji gospodarki wodno-ściekowej oraz kopia pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jest wymagane,
 4. wykaz posiadanych środków transportu przeznaczonych do transportu paliw, własnych lub eksploatowanych na podstawie innego tytułu prawnego (załączyć oświadczenie określające tytuł prawny) wraz z kopiami wymaganych na podstawie odrębnych przepisów dokumentów dotyczących środków transportu - "Świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych" (ADR), "Protokołu z badań zbiornika do przewozu materiałów niebezpiecznych" (TDT),
 5. świadectwa legalizacji odmierzaczy paliw,
 6. oświadczenie przedsiębiorcy, że zapewni zatrudnienie osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54 ustawy Prawo Energetyczne.
III. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwości ich pozyskania:
 1. kopie sprawozdań finansowych z ostatnich trzech lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów), a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata - ww. dokumenty z okresu od dnia podjęcia działalności,
 2. zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy, określające wielkość obrotów oraz zawierające informacje o udzielonych przedsiębiorcy kredytach,
 3. kopie aktualnych sprawozdań finansowych przedsiębiorcy (PIT-5, CIT-2, sprawozdanie F-01 itp.),
 4. oświadczenie o wielkości uzyskiwanego dotychczas oraz planowanego obrotu w zakresie paliw ciekłych,
 5. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzające że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenie społeczne,
 6. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z zobowiązaniami wobec budżetu państwa.


Przedruk za zgodą Redakcji Serwisu URE.gov.pl

 


Menu

Rzetelna Firma
Kliknij i sprawdŸ status certyfikatu

Facebook

Warto odwiedzić
KonektPHPWinnica

Liczba wizyt
Liczba wizyt: 676.040
Ostatnie logowanie:
2019-08-21 08:56:47

© 2002 - 2019 SNUG.pl:: Hosting & design: SNUG.pl