Serwis SNUG.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies serwisu SNUG.pl.
Zamknij komunikat
snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg Pracownia Projektowa SNUG.pl inż.Katarzyna Wojciechowska Projekty stacji paliw płynnych - krok po kroku Projekty stacji LPG - krok po kroku Projekty wod-kan-co-gaz - krok po kroku snug projekty paliwa i lpg
snug projekty paliwa i lpg Dla Inwestorów - zanim powstanie projekt Referencje wystawione dla Pracowni Projektowej SNUG.pl Kontakt z Pracownią snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg
snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg
Jak uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi po dn. 12.05.2005r.?
Tekst dodano: 2007-06-19 20:21:29 • drukuj
I. Kto powinien posiadać koncesję?

Z wnioskiem o udzielenie koncesji występują przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą polegającą na obrocie następującymi paliwami ciekłymi:
 • benzynami silnikowymi innymi niż benzyny lotnicze,
 • paliwami lotniczymi,
 • olejami napędowymi,
 • olejami opałowymi,
 • gazem płynnym, jeśli roczna wartość obrotu przekracza 10 000 euro.
Powyższe dotyczy przedsiębiorców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Uwaga: przedsiębiorcy z pozostałych państw, nie mający siedziby na obszarze wyżej wskazanego terytorium nie mogą prowadzić działalności objętej koncesjonowaniem.

Odsyłacz do ustawy – Prawo energetyczne

Samo złożenie wniosku nie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, z zastrzeżeniem obrotu gazem płynnym. W przypadku obrotu gazem płynnym obowiązek posiadania koncesji powstaje gdy roczna wartość obrotu tym paliwem przekroczy 10.000 euro.

Zgodnie z art. 60¹ ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

II. Jak przygotować wniosek?

Pisemny wniosek o udzielenie koncesji (który redaguje przedsiębiorca samodzielnie, w formie podania) powinien zawierać:
 1. Oznaczenie wnioskodawcy i adresu jego siedziby lub miejsca zamieszkania.
  /w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy również ich imiona i nazwiska/
 2. Numer identyfikacji podatkowej – NIP.
 3. Numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Określenie rodzaju działalności (obrót paliwami ciekłymi) oraz czasu, na jaki ma być udzielona koncesja, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności, przy czym koncesja może być udzielona jedynie na czas określony - nie mniej niż na 10 lat i nie dłużej niż na 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.
 5. Informację o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą.
 6. Wskazanie tytułu prawnego do stacji lub baz paliw oraz środków transportu.
 7. Charakterystykę możliwości technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją, w szczególności: sprecyzowanie rodzajów paliw ciekłych będących przedmiotem obrotu, charakterystykę stacji lub baz paliw (lokalizacja, liczba i pojemność zbiorników na paliwa, łączna pojemność magazynowa posiadanych baz lub stacji paliw) oraz środków transportu ( wykaz środków transportu do przewozu paliw).
 8. Określenie możliwości finansowych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją - ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorcy, określenie źródeł finansowania bądź możliwości pozyskania środków finansowych.
III. Do kogo przesłać wniosek o udzielenie koncesji.

Wnioski przesyła się do właściwego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki lub do Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ich kompetencjami:
 1. Właściwość Oddziałów Terenowych URE:
  1.1. wnioski o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi przedsiębiorców, którzy nie posiadali do dnia 12 maja 2005 r. koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
  1.2. wnioski o zmianę, cofnięcie itp. koncesji pochodzące od przedsiębiorców, w stosunku do których postępowania w sprawie udzielenia koncesji uprzednio prowadziły Oddziały Terenowe URE.
  Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie, zmianę, cofnięcie koncesji itp. należy przesłać do właściwego, ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Oddziału Terenowego URE. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje. Adresy i numery telefonów oraz fax można znaleźć na stronie internetowej URE: Struktura Urzędu

 2. Właściwość Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE:
  2.1. wnioski dotyczące wytwarzania, magazynowania lub obrotu połączonego z tymi rodzajami działalności,
  2.2. wnioski o zmianę, cofnięcie itp., koncesji pochodzące od przedsiębiorców, w stosunku do których postępowania w sprawie udzielenia koncesji do dnia 12 maja 2005 r. prowadził Departament Przedsiębiorstw Energetycznych URE.
Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie, zmianę, cofnięcie koncesji należy przesłać do Urzędu Regulacji Energetyki na adres: 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Departamencie Przedsiębiorstw Energetycznych URE tel. 022 66 16 306, 66 16 311, 66 16 312, 66 16313, fax. 66 16319.

IV. Zestawienie dokumentów jakie należy załączyć do wniosku o udzielenie koncesji.

Organ koncesyjny jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wnioskodawca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej. W tym celu wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku następujące dokumenty (poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, przedsiębiorcę lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy) oraz oświadczenia: Wykaz dokumentów

Na podstawie art. 50 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Prezes URE może żądać dodatkowych informacji i dokumentów w celu uprawdopodobnienia możliwości spełnienia przez wnioskodawcę wymaganych przepisami warunków.

Nienadesłanie, pomimo wezwania, wymaganych dokumentów, stanowi przesłankę pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, na podstawie art. 50 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co kończy postępowanie. Ponowne złożenie wniosku, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, spowoduje wszczęcie nowego postępowania, do którego mogą zostać dołączone uprzednio złożone dokumenty, o ile zachowają swoją ważność.

Wniosek o wydanie koncesji oraz załączniki do niego należy opatrzyć znaczkami opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł. za wniosek oraz 0,50 zł. za każdy z załączników, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr253, poz. 2532).

V. Jakie opłaty wiążą się z uzyskaniem koncesji?

1. Po uzyskaniu koncesji przedsiębiorca uiści jednorazowo opłatę skarbową w wysokości 600 zł od każdej z uzyskanych koncesji.

2. Przedsiębiorca wnosić będzie corocznie opłatę w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa URE corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja (Dz. U. Nr 60, poz. 387, z późn. zm.). Zgodnie z tymi zasadami, koncesjonariusz zobowiązany jest wnosić opłatę w wysokości stanowiącej iloczyn przychodów uzyskanych z działalności objętej koncesją oraz współczynnika opłat (0,0004 dla paliw ciekłych), przy czym opłata ta nie może być mniejsza niż 200 zł i nie większa niż 1.000.000 zł. Wysokość opłat wylicza przedsiębiorca na podstawie specjalnego formularza, który wypełniony, powinien przesłać do URE równocześnie z wniesieniem opłaty.

Przedruk za zgodą Redakcji Serwisu URE.gov.pl

 


Menu

Rzetelna Firma
Kliknij i sprawdŸ status certyfikatu

Facebook

Warto odwiedzić
KonektPHPWinnica

Liczba wizyt
Liczba wizyt: 676.048
Ostatnie logowanie:
2019-08-21 09:50:32

© 2002 - 2019 SNUG.pl:: Hosting & design: SNUG.pl